Waxing

Waxing - Face60 minutes$45.00book nowWaxing - Eyebrow Design30 minutes$45.00book nowWaxing - Eyebrow Maintenance15 minutes$15.00book nowWaxing - Eyebrow & Lips30 minutes$35.00book nowWaxing - Chin or Lips15 minutes$20.00book nowWaxing - Legs & Bikini45 minutes$80.00book nowWaxing - Underarm30 minutes$25.00book nowWaxing - Brazilian60 minutes$59.00book now

Waxing - Face

60 minutes | $45.00 | book now

Waxing - Eyebrow Design

30 minutes | $45.00 | book now

Waxing - Eyebrow Maintenance

15 minutes | $15.00 | book now

Waxing - Eyebrow & Lips

30 minutes | $35.00 | book now

Waxing - Chin or Lips

15 minutes | $20.00 | book now

Waxing - Legs & Bikini

45 minutes | $80.00 | book now

Waxing - Underarm

30 minutes | $25.00 | book now

Waxing - Brazilian

60 minutes | $59.00 | book now